Gates beats Stallman in India

Gates beats Stallman in India. via RobotWisdom